Meny

Utförandeentreprenad

Beställaren utför projekteringen, det vill säga tar fram bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar och upphandlar därefter en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet som framgår av handlingarna.

Beställaren är då ansvarig för konstruktionen, och entreprenören enbart för att utförandet blir i linje med av beställaren tillhandahållna handlingar.

Standardavtal: AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader)

Generalentreprenad
Beställaren upphandlar hela entreprenaden av en generalentreprenör som i sin tur handlar upp och gentemot beställaren ansvarar för erforderliga underentreprenader. Beställaren svarar för projekteringen.

Delad entreprenad
Beställaren upphandlar de olika delentreprenaderna (byggnadsentreprenad, VVS-entreprenad, el-entreprenad etc.) var och en för sig. Entreprenörerna är sidoentreprenörer i förhållande till varandra och beställaren har samordningsansvaret.

Samordnad generalentreprenad
Beställaren gör upphandlingen på samma sätt som vid delad entreprenad, men överlåter därefter upphandlingen av underentreprenaderna till en generalentreprenör, vanligen byggentreprenören. Denne ansvarar sedan ensam gentemot beställaren för såväl sina egna arbeten som för underentreprenörernas.

tillbaka