Meny

Vi gör hållbara val

Vår ambition är att bidra till att byggbranschen flyttar fram gränserna för hållbarhet genom innovativa lösningar och en hög kunskapsnivå

Vår målsättning är ett byggande med maximal hållbarhet och minimal miljöpåverkan. Vårt fokus ligger på människors behov av livskvalitet, god hälsa och hushållning med resurser.

Områden där vi kan göra konkreta insatser är att minimera vår egen energianvändning, välja miljöklassade och återvinningsbara byggmaterial, säkerställa god hantering av byggavfall samt att använda resurssnåla transporter och arbetsmaskiner.